Akty notarialne

Potwierdzają, że czynność prawna została dokonana. Są dokumentami urzędowymi i podważanie ich autentyczności jest bardzo trudne. Akty prawne są sporządzane wtedy kiedy wymagają tego przepisy prawa lub jeśli wynika to z woli zainteresowanych stron. Podczas sporządzania powyższej czynności, strony składają oświadczenia woli, notariusz spisuje je, odczytuje, upewniając się, że każda ze stron zrozumiała treść dokumentu, a następnie podpisuje. Akt notarialny musi zawierać datę i miejsce sporządzenia, adres siedziby kancelarii notarialnej, podpisy obu stron oraz podpis notariusza sporządzającego dokument, złożone oświadczenia stron, a także informację, że akt został odczytany przez notariusza i przyjęty. Jeśli jedna ze stron jest niepiśmienna, notariusz odnotowuje z jakiego powodu osoba ta nie złożyła podpisu. Oryginały są zawsze przechowywane w kancelarii, strony otrzymują odpis dokumentu, który jest tak samo ważny jak oryginał.

Umowę notarialną przyjmuje się jako najbezpieczniejszą formę zawarcia porozumienia, ponieważ jej oryginał jest zawsze przechowywany przez kancelarię notarialną, w której dokument został sporządzony. Nie występuje więc żadna obawa, że może zostać sfałszowany lub zniszczony. Powyższą umowę sporządza notariusz lub jego zastępca. Umowa notarialna jest zawsze dokumentem o charakterze urzędowym. Wyróżniamy kilka rodzajów takich umów, między innymi umowy o podział spadku, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy o podział majątku wspólnego i wiele innych. W naszej kancelarii zajmujemy się wszelkimi umowami notarialnymi.

Wszystkie ze stron umowy muszą być obecne podczas sporządzania czynności. Notariusz musi potwierdzić tożsamość zainteresowanych i upewnić się, że treść umowy oraz skutki prawne z niej wynikające są dla każdego w pełni zrozumiałe. Dopiero wtedy umowa zostaje podpisana przez strony i zatwierdzona przez notariusza.

Potwierdzają, że czynność prawna została dokonana. Są dokumentami urzędowymi i podważanie ich autentyczności jest bardzo trudne. Akty prawne są sporządzane wtedy kiedy wymagają tego przepisy prawa lub jeśli wynika to z woli zainteresowanych stron. Podczas sporządzania powyższej czynności, strony składają oświadczenia woli, notariusz spisuje je, odczytuje, upewniając się, że każda ze stron zrozumiała treść dokumentu, a następnie podpisuje. Akt notarialny musi zawierać datę i miejsce sporządzenia, adres siedziby kancelarii notarialnej, podpisy obu stron oraz podpis notariusza sporządzającego dokument, złożone oświadczenia stron, a także informację, że akt został odczytany przez notariusza i przyjęty. Jeśli jedna ze stron jest niepiśmienna, notariusz odnotowuje z jakiego powodu osoba ta nie złożyła podpisu. Oryginały są zawsze przechowywane w kancelarii, strony otrzymują odpis dokumentu, który jest tak samo ważny jak oryginał.

Może zostać powołany za życia przedsiębiorcy lub w ciągu 2 miesięcy od jego śmierci. Notariusz sporządza Akt powołania zarządcy sukcesyjnego, a w przypadku odwołania, Akt odwołania zarządcy sukcesyjnego. Przed sporządzeniem obu aktów notariusz przygotowuje również protokoły powołania lub odwołania.

Zarządca sukcesyjny tymczasowo zarządza firmą, a następcy mają czas na zastanowienie się co zrobić z przedsiębiorstwem. Zazwyczaj trwa to dwa lata, w wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć okres do pięciu lat.

Zarządcą sukcesyjnym może zostać każdy kto posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i wobec którego nie wydano wyroku zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej

Poświadczenie notarialne – jedna z najczęstszych czynności odbywających się u notariusza

Czynność ta odnosi się do poświadczenia przez notariusza podpisu, który widnieje na danym dokumencie. Tego typu podpis najczęściej składany jest w obecności notariusza. Bywa jednak, iż podpis złożony został wcześniej, wówczas właściciel podpisu musi uznać, że podpis jest własnoręczny. Notariusz za każdym razem poświadcza własnoręczny podpis odpowiednią wzmianką na dokumencie. Poświadczenie musi zawsze zawierać podpis i pieczęć notariusza, datę i miejsce oraz oznaczenie kancelarii, w której dokonywana jest czynność. Poświadczenie może dodatkowo zawierać godzinę, jeśli tak zażyczy sobie klient. Osoba chcąca skorzystać z takiej usługi powinna pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości.

Dzięki spisanym protokołom można potwierdzić przebieg przeprowadzonych czynności zarówno prawnych jak i faktycznych. W protokołach zawarte są między innymi informacje o stawieniu się stron. Na polecenie klienta można umieścić informację o niestawiennictwie strony drugiej. Protokoły odnoszą się także do składanych oświadczeń przez strony. Spisywane są również przy np. przyjmowaniu pieniędzy i/lub dokumentów na przechowanie czy też przy przyjmowaniu papierów wartościowych.

W naszej kancelarii na Państwa życzenie sporządzimy  protokoły związane z prowadzonym postępowaniem spadkowym, z zebrań wspólnot mieszkaniowych, z walnych zgromadzeń spółki akcyjnej czy ze zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Protokoły notarialne zawsze są spisywanie w formie aktu notarialnego.

Sprawy spadkowe – testament, przyjęcie i odrzucenie spadku, dziedziczenie itp.

Jedną z częstych spraw załatwianych u notariusza jest sporządzenie testamentu. Jest on wolą spadkodawcy co do rozporządzania pozostawionym przez niego majątkiem po jego śmierci. Można go oczywiście napisać własnoręcznie, jednak testament notarialny przechowywany jest w kancelarii notarialnej i nie ma obawy przed jego zgubieniem czy popełnieniem formalnych błędów. Po śmierci spadkodawcy, spadkobiorcom zostaje odczytamy testament i jeśli nie ma żadnych zarzutów ze strony zainteresowanych, sporządzany zostaje akt poświadczenia dziedziczenia.

Spadek można przyjąć lub odrzucić. Spadkobiorca musi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania informacji o powołaniu do spadku złożyć oświadczenie o jego przyjęciu bądź odrzuceniu.

W naszej Kancelarii załatwią Państwo również sprawy związane z dziedziczeniem czy z prawem do zachowku, a także zostaną Państwo otoczeni opieką prawną, która pozwoli na podjęcie najkorzystniejszych kroków.

Notariusz Olsztyn – Zbigniew Stankiewicz

Kancelaria Notarialna prowadzona jest od 2019 roku przez notariusza Zbigniewa Stankiewicza i zlokalizowana jest w centrum Olsztyna, na pierwszym piętrze zabytkowej kamienicy przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Olsztynie.

Notariusz Zbigniew Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2002 roku uzyskał tytuł magistra prawa na kierunku prawo.

Od 2003 roku do 2019 roku nabywał niezbędną wiedzę i doświadczenie pracując w kancelarii notarialnej notariusz Marii Smólskiej w Olsztynie na stanowiskach asystenta notariusza, asesora notarialnego i zastępcy notarialnego.

W 2010 roku uzyskał wynik pozytywny z egzaminu notarialnego.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko notariusza z siedzibą kancelarii notarialnej w Olsztynie.

Notariusz dokonuje czynności, do których został powołany zgodnie ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. W zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego.

Niezbędne Narzędzia

Zestaw oprogramowania-  pozwala szybko i bezbłędnie obsługiwać interesantów

Wykształcenie i certyfikaty

Pozwalające na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Opłaty Notarialne

Podstawowe opłaty pobierane przy podpisaniu aktu notarialnego.

Klijenci

Większość naszych klientów wraca do nas, aby sporządzić kolejne akty.

20 lat doświadczenia.

Notariusz Zbigniew Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2010 roku wynik pozytywny

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko notariusza z siedzibą kancelarii notarialnej w Olsztynie